Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM W KOSZALINIE

I Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.muzeum.koszalin.pl, jest prowadzony przez Muzeum w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37-39 75-420 Koszalin, wpisane do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin pod numerem 5, zwane w dalszej części Regulaminu „Muzeum”, adres poczty elektronicznej sekretariat@muzeum.koszalin.pl

2. Muzeum prowadzi działalność w oparciu o „Statut Muzeum w Koszalinie” – Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie nr XXVI / 397/2012 z 22 listopada 2012 r. , posiada numer identyfikacyjny Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON  000277026 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 669-11-24-770.

3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.muzeum.koszalin.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) w celu dokonania zakupu - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego  lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga podania danych zgodnie z zasadami opisanymi w dziale „zasady sprzedaży”.

II Zasady sprzedaży
   
8. Sklep internetowy Muzeum prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.sklep.muzeum.koszalin.pl , bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.muzeum.koszalin.pl. Jedyną formą płatności jest przelew na konto Muzeum. Zamawiający zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza zamówienia i zaakceptowania warunków regulaminu.

11. Zamówiony towar jest rezerwowany na okres 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W tym terminie należy dokonać zapłaty za zamówienie. Po tym czasie, w przypadku braku wpłaty za zamówienie, zostaje ono anulowane.

12. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Wszelkie różnice między treścią zamówienia a informacjami oczekiwanymi na fakturze należy zaznaczyć w oknie „Uwagi Komentarz”; tam też  podać numer NIP.

13. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (94 343 20 11, wew. 43) lub e-mailem (sekretariat@muzeum.koszalin.pl), do momentu zaksięgowania przez bank należności za zamówiony towar.

14.  Towar na terenie Polski wysyłany jest do klienta przesyłką poleconą Poczty Polskiej - koszt dostawy wynosi 15 złotych. W przypadku wyboru przez klienta innej formy dostawy, ewentualną nadwyżkę kosztów pokrywa klient.


15. Wysyłka towaru następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu wpływu należności na konto.  Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

16. Sklep wysyła towary za granicę po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki do określonego kraju. Koszty są ustalane na podstawie cennika Poczty Polskiej.

17. Dane Klientów pozostają do wyłącznej wiadomości odpowiednich działów Muzeum i służą jedynie realizacji zamówień w sklepie internetowym. Dane te nie będą wykorzystywane przez Muzeum w działaniach marketingowych, badaniach statystycznych i innych.

III Reklamacje

18. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem: Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin. Towar wadliwy (np. puste strony w książkach, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne) natychmiast po zgłoszeniu zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne towary do wyboru.

19. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji. Do wszelkich reklamacji Muzeum ustosunkuje się w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

20. Muzeum nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Muzeum zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i ustosunkowaniu się do reklamacji.

IV Odstąpienie od umowy

21. Zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni liczonych od daty dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

22. Klient może odstąpić od umowy, składając Muzeum oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy Prawa konsumenta., jednak nie jest to obowiązkowe.

23. Muzeum ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

24. Muzeum dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

25. Jeżeli Muzeum nie zaproponowało, że samo odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

26. Zwracany towar nie może nosić śladów używania. Do zwracanego towaru musi być dołączony dokument zakupu (faktura VAT). Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

27. W przypadku zwrotu towaru koszt wysyłki i odesłania towaru nie zostanie zwrócony, a wartość zwrotu zostanie pomniejszona o te koszty.

28. Zwracany towar nie może nosić śladów używania. Do zwracanego towaru musi być dołączony dokument zakupu (faktura VAT). Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

29. Wszelkie rozliczenia wynikające ze zwrotów, wymiany i reklamacji zostaną załatwione w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu towaru.

V Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem danych jest Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, NIP: 669-11-24-770 (zwane dalej Muzeum).

1.           Inspektor Ochrony Danych:

Inspektorem ochrony danych jest Pan Łukasz Knopczyk. Kontakt z inspektorem  jest realizowany za pośrednictwem adresu mailowego sekretariat@muzeum.koszalin.pl oraz poprzez korespondencję na adres: Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-950 Koszalin z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

2.           Kategorie danych osobowych:

Muzeum przetwarza dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy - zakupu towaru w sklepie internetowym http://sklep.muzeum.koszalin.pl/.

3.           Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe są przetwarzane przez Muzeum w celu:

•             realizacji umowy – zamówienia, sprzedaży i dostawy zamówionego towaru w sklepie internetowym http://sklep.muzeum.koszalin.pl/, na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b RODO,

•             w celu wystawienia faktury za usługi lub sprzedaż towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

4.           Okres przetwarzania danych - Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okresy wynikające z przepisów prawa regulujące niezbędne okresy przetwarzania. 

5.           Odbiorcy danych - Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych (podmioty przetwarzające). Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego.

6.           Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

•             w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych; Administrator danych osobowych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych w pkt 3, chyba, że w stosunku do tych danych istnieją prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

•             prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

•             prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

•             prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.           Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.

8.           Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

9.           Przekazywanie danych

 

Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych. 

VI Postanowienia końcowe


36. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

37. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

38. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.