Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUZEUM W KOSZALINIE

I Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.muzeum.koszalin.pl, jest prowadzony przez Muzeum w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37-39 75-420 Koszalin, wpisane do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin pod numerem 5, zwane w dalszej części Regulaminu „Muzeum”, adres poczty elektronicznej sekretariat@muzeum.koszalin.pl

2. Muzeum prowadzi działalność w oparciu o „Statut Muzeum w Koszalinie” – Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie nr XXVI / 397/2012 z 22 listopada 2012 r. , posiada numer identyfikacyjny Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON  000277026 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 669-11-24-770.

3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklep.muzeum.koszalin.pl zwanego dalej Sklepem Internetowym, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

4. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) w celu dokonania zakupu - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego  lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga podania danych zgodnie z zasadami opisanymi w dziale „zasady sprzedaży”.

II Zasady sprzedaży
   
8. Sklep internetowy Muzeum prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

9. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.sklep.muzeum.koszalin.pl , bądź wprowadzania w nich zmian.

10. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.muzeum.koszalin.pl. Jedyną formą płatności jest przelew na konto Muzeum. Zamawiający zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza zamówienia i zaakceptowania warunków regulaminu.

11. Zamówiony towar jest rezerwowany na okres 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W tym terminie należy dokonać zapłaty za zamówienie. Po tym czasie, w przypadku braku wpłaty za zamówienie, zostaje ono anulowane.

12. Do każdego zakupu wystawiana jest faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Wszelkie różnice między treścią zamówienia a informacjami oczekiwanymi na fakturze należy zaznaczyć w oknie „Uwagi Komentarz”; tam też  podać numer NIP.

13. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie (94 343 20 11, wew. 43) lub e-mailem (sekretariat@muzeum.koszalin.pl), do momentu zaksięgowania przez bank należności za zamówiony towar.

14.  Towar na terenie Polski wysyłany jest do klienta przesyłką poleconą Poczty Polskiej - koszt dostawy wynosi 15 złotych. W przypadku wyboru przez klienta innej formy dostawy, ewentualną nadwyżkę kosztów pokrywa klient.


15. Wysyłka towaru następuje w ciągu 10 dni roboczych od momentu wpływu należności na konto.  Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

16. Sklep wysyła towary za granicę po wcześniejszym ustaleniu kosztów wysyłki do określonego kraju. Koszty są ustalane na podstawie cennika Poczty Polskiej.

17. Dane Klientów pozostają do wyłącznej wiadomości odpowiednich działów Muzeum i służą jedynie realizacji zamówień w sklepie internetowym. Dane te nie będą wykorzystywane przez Muzeum w działaniach marketingowych, badaniach statystycznych i innych.

III Reklamacje

18. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adresem: Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin. Towar wadliwy (np. puste strony w książkach, niewłaściwa kolejność stron, uszkodzenia mechaniczne) natychmiast po zgłoszeniu zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne towary do wyboru.

19. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji. Do wszelkich reklamacji Muzeum ustosunkuje się w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.

20. Muzeum nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Muzeum zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i ustosunkowaniu się do reklamacji.

IV Odstąpienie od umowy

21. Zwrot zakupionego towaru bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 14 dni liczonych od daty dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

22. Klient może odstąpić od umowy, składając Muzeum oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy Prawa konsumenta., jednak nie jest to obowiązkowe.

23. Muzeum ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

24. Muzeum dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

25. Jeżeli Muzeum nie zaproponowało, że samo odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

26. Zwracany towar nie może nosić śladów używania. Do zwracanego towaru musi być dołączony dokument zakupu (faktura VAT). Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

27. W przypadku zwrotu towaru koszt wysyłki i odesłania towaru nie zostanie zwrócony, a wartość zwrotu zostanie pomniejszona o te koszty.

28. Zwracany towar nie może nosić śladów używania. Do zwracanego towaru musi być dołączony dokument zakupu (faktura VAT). Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

29. Wszelkie rozliczenia wynikające ze zwrotów, wymiany i reklamacji zostaną załatwione w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu towaru.

V Dane osobowe

30. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Muzeum w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37-39, 75-420 Koszalinie, wpisane do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin pod numerem 5.

31. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

32. Muzeum przetwarza dane osobowe w celu  zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

33. Dane osobowe Klientów nie są powierzane do dalszego przetwarzania.

34. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji sprzedaży.

35. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

VI Postanowienia końcowe


36. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

37. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

38. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

39. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.